[اسم]

9-1-1

/nˈaɪn wˈʌn wˌʌn/
غیرقابل شمارش

1 شماره تماس اضطراری در آمریکا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان