[عبارت]

a bag of bones

/ə bæg ʌv boʊnz/

1 پوست و استخوان لاغر و استخوانی

مترادف و متضاد all skin and bones nothing but skin and bones
  • 1.The cat had not been fed for weeks and was just a bag of bones.
    1. به گربه هفته ها غذا نداده بودند و او پوست و استخوان شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان