[اسم]

a bare-faced lie

/ə bɛr-feɪst laɪ/
قابل شمارش

1 دروغ شاخدار

مترادف و متضاد a bald-face lie
  • 1.His statement to the police was false, a bare-faced lie.
    1. اظهارات او به پلیس دروغ شاخدار و فاحشی بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان