[فعل]

to accelerate

/ækˈsɛləˌreɪt/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: accelerated] [گذشته: accelerated] [گذشته کامل: accelerated]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تسریع کردن تسریع یافتن، شتاب دادن

مترادف و متضاد boost expedite decelerate
  • 1.The action of molecules accelerates when they are heated.
    1. عملکرد مولکول‌ها با گرم کردن آنها تسریع می‌یابد.
  • 2.They use special chemicals to accelerate the growth of crops.
    2. آنها از مواد شیمیایی خاصی برای تسریع کردن رشد محصولات کشاورزی استفاده می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان