[اسم]

agnate

/ˈæɡneɪt/
قابل شمارش

1 خویشاوند پدری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان