[صفت]

agonistic

قابل مقایسه

1 ستیزه‌جو اهل جنگ و دعوا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان