1 و [حرف ربط]

معادل ها در دیکشنری فارسی: هم و
مترادف و متضاد along with in addition to plus together with
 • 1.Ann and Jim are friends.
  1. "ان" و "جیم" دوست هستند.
 • 2.He tried and tried, but without success.
  2. او سعی کرد و سعی کرد، اما بدون موفقیت.
 • 3.I'll come and see you soon.
  3. می‌آیم و به‌زودی می‌بینمت.
 • 4.It cost a hundred and twenty dollars.
  4. این صد و بیست دلار هزینه دارد.
 • 5.Straighten up your room. And don't forget to make your bed!
  5. اتاقت را مرتب کن و فراموش نکن تختت را مرتب کنی!
 • 6.The pain got worse and worse.
  6. درد، بدتر و بدتر شد.
 • 7.Two and three equals five.
  7. دو و سه می‌شود پنج.
 • 8.We kissed and hugged each other.
  8. ما همدیگر را بوسیدیم و بغل کردیم.
 • 9.We need a table, two chairs, and a desk.
  9. ما به یک میز، دو صندلی و یک میز تحریر نیاز داریم.
 • 10.We stopped and bought some bread.
  10. ما توقف کردیم و مقداری نان خریدیم.
کاربرد حرف ربط and به معنای "و"
یکی از کاربردهای حرف ربط and برای وصل کردن دو جمله مستقل به یکدیگر است. کاربرد دیگر حرف ربط and برای جمع بستن دو چیز یا دو کار است. مثلا: "Ann and Jim" ("ان" و "جیم")
and همچنین برای جمع بستن دو عدد هم استفاده می‌شود. مثلا برای گفتن "دو و سه می‌شود پنج" می‌گوییم:
".Two and three equals five"

2 تا [برای نشان دادن تفاوت]

 • 1.‘They said this guy was an expert.’ ‘Yes, but there are experts and experts.’
  1. «گفتند این مرد یک کارشناس است.» «آره، اما کارشناس داریم تا کارشناس.»
 • 2.I like city life but there are cities and cities.
  2. من زندگی شهری را دوست دارم اما شهر داریم تا شهر.
کاربرد حرف ربط and به معنای "تا"
در این کاربرد واژه and بین دو واژه تکراری قرار می‌گیرد تا نشان دهد بین آن دو چیز یا دو فرد که از یک نوع هستند، تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. در فارسی نیز از این کاربرد استفاده می‌کنیم و با "تا" این تفاوت را نشان می‌دهیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان