and


/ænd/
/ænd/

حرف ربط
1
and [حرف ربط]
1
و [حرف ربط]

مترادف:   along with in addition to plus together with

حرف ربط
2
and [حرف ربط]
2
تا [برای نشان دادن تفاوت]

  • 1. ‘They said this guy was an expert . ’ ‘Yes , but there are experts and experts . ’
    1. «می‌گویند این پسر یک کارشناس بود.» «آره، اما کارشناس داریم تا کارشناس.»
  • 2. I like city life but there are cities and cities .
    2. من زندگی شهری را دوست دارم اما شهر داریم تا شهر.

حرف ربط
3
and [حرف ربط]
3
به علاوه (ریاضی)

مترادف:   plus
  • 1. 5 and 5 makes 10 .
    1. 5 به علاوه 5 می‌شود 10.
  • 2. دوازده به علاوه شش می شود هجده.