and


/ænd/
/ænd/

حرف ربط
1
and [حرف ربط]
1
و [حرف ربط]

مترادف:   along with in addition to plus together with

حرف ربط
2
and [حرف ربط]
2
تا [برای نشان دادن تفاوت]

  • 1. ‘They said this guy was an expert. ’ ‘Yes , but there are experts and experts . ’
    1. «گفتند این پسر یک کارشناس است.» «آره، اما کارشناس داریم تا کارشناس.»
  • 2. I like city life but there are cities and cities .
    2. من زندگی شهری را دوست دارم اما شهر داریم تا شهر.
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان