[صفت]

attributed

/əˈtrɪbjətəd/
غیرقابل مقایسه

1 منتسب منسوب، نسبت داده شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان