[صفت]

attractive

/əˈtræk.tɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more attractive] [حالت عالی: most attractive]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جذاب زیبا، جالب

معادل ها در دیکشنری فارسی: جالب جذاب دلربا ملیح گیرا کشنده
مترادف و متضاد beautiful good-looking stunning ugly unattractive
  • 1.The idea of 10-hour work days wasn't attractive to the employees.
    1. ایده روزهای کاری ده ساعته برای کارمندان جذاب نبود.
an attractive woman
یک خانم زیبا

2 فریبنده اغواکننده

  • 1.That's a very attractive offer.
    1. این پیشنهادی بسیار فریبنده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان