[عبارت]

bear a striking resemblance to

/bɛr ə ˈstraɪkɪŋ rɪˈzɛmbləns tu/

1 کاملا شبیه به (کسی یا چیزی) بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان