[اسم]

Beatrice

/bˈiətɹɪs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بئاتریس (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان