[عبارت]

Beats me!

/bits mi!/

1 نمی‌دونم!

informal
مترادف و متضاد I don't know
  • 1."What's this?" "Beats me!"
    1. «این دیگه چیه؟» «نمی‌دونم!»
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان