[اسم]

bench

/bɛnʧ/
قابل شمارش

1 نیمکت

معادل ها در دیکشنری فارسی: نیمکت
a park bench
نیمکت پارک

2 نیمکت ذخیره (فوتبال)

3 مسند کرسی، جایگاه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان