[اسم]

bidder

قابل شمارش

1 پیشنهاد (قیمت) دهنده در مزایده خریدار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان