[اسم]

bidding

/bˈɪdɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 پیشنهاد قیمت (در مزایده)

2 دستور فرمان

مترادف و متضاد command order
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان