[صفت]

biennial

/baɪˈeniəl/
غیرقابل مقایسه

1 دوساله (گیاه)

a biennial plant
یک گیاه دوساله

2 دو سال یکبار (مراسم، مناسبت) دوسالانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: دوسالانه
a biennial convention
یک همایش دوسالانه
[اسم]

biennial

/baɪˈeniəl/
قابل شمارش

3 گیاه دوساله

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان