[فعل]

to biff

فعل گذرا و ناگذر

1 مشت زدن

[اسم]

biff

قابل شمارش

2 ضربه با مشت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان