[اسم]

bifurcation

قابل شمارش

1 تقسیم به دو بخش انشعاب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان