دیکشنری انگلیسی به فارسی

black

/blæk/
/blæk/

[صفت]

[اسم]