[اسم]

bosun

/bˈoʊsən/
قابل شمارش

1 افسر کشتی مسئول تجهیزات و خدمه کشتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان