[عبارت]

browsing the internet

/ˈbraʊzɪŋ ði ˈɪntərˌnɛt/

1 در اینترنت گشت زدن

  • 1.Are you browsing the internet and having dinner at the same time? It's not a good habit.
    1. آیا داری همزمان در اینترنت گشت می‌زنی و شام می‌خوری؟ این عادت خوبی نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان