[فعل]

to bushwhack

/bˈʊʃwæk/
فعل ناگذر
[گذشته: bushwhacked] [گذشته: bushwhacked] [گذشته کامل: bushwhacked]

1 در بوته‌زار زندگی کردن از بوته‌زار گذر کردن، از میان بوته‌زار سفر کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان