[صفت]

bushy

/ˈbʊʃi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: bushier] [حالت عالی: bushiest]

1 پر پشت

  • 1.a bushy tail
    1 . دم پر پشت
  • 2.bushy eyebrows
    2 . ابروهای پر پشت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان