[اسم]

car key

/kˈɑːɹ kˈiː/
قابل شمارش

1 سوییچ اتومبیل

معادل ها در دیکشنری فارسی: سوییچ اتومبیل
مترادف و متضاد automobile key
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان