[فعل]

to cavil

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 غر زدن شکایت کردن

[اسم]

cavil

قابل شمارش

2 غر شکایت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان