[اسم]

caw

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قارقار بلند

[فعل]

to caw

فعل گذرا و ناگذر

2 بلند قارقار کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان