[فعل]

to ceil

فعل گذرا و ناگذر

1 سقف را با گچ پوشاندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان