[اسم]

Chamber of Commerce

/tʃˈeɪmbɚɹ ʌv kˈɑːmɜːs/
قابل شمارش
[جمع: Chambers of Commerce]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اتاق بازرگانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اتاق تجارت اتاق بازرگانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان