[اسم]

chamber music

/ˈtʃeɪmbər mjuːzɪk/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موسیقی مجلسی فرمی در موسیقی کلاسیک

معادل ها در دیکشنری فارسی: موسیقی مجلسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان