[اسم]

cloudburst

/ˈklaʊdbɜːrst/
قابل شمارش

1 رگبار

معادل ها در دیکشنری فارسی: رگبار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان