[صفت]

coming

/ˈkʌmɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 آتی آینده

مترادف و متضاد forthcoming imminent
coming year/Sunday, etc.
سال/یکشنبه و ... آینده
 • 1. I will go to Germany in the coming year.
  1. در سال آتی به آلمان خواهم رفت.
 • 2. This coming Sunday is her birthday.
  2. (این) یکشنبه آینده تولد اوست.
[اسم]

coming

/ˈkʌmɪŋ/
غیرقابل شمارش

2 آمدن

the coming of something
آمدن چیزی
 • 1. The coming of a new age is exciting.
  1. آمدن عصری جدید هیجان‌انگیز است.
 • 2. With the coming of modern technology, many jobs were lost.
  2. با آمدن فناوری مدرن، کارهای بسیاری از بین رفتند [افراد بسیاری کارشان را از دست دادند].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان