[عبارت]

completely forget

/kəmˈplitli fərˈgɛt/

1 کاملا فراموش کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان