[اسم]

conspiracy

/kənˈspɪrəsi/
قابل شمارش

1 توطئه دسیسه

  • 1. a conspiracy to destroy the government
    1 . توطئه ای برای نابود کردن [بر انداختن] دولت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان