[عبارت]

contrary to popular belief

/ˈkɑntrɛri tu ˈpɑpjələr bɪˈlif/

1 بر خلاف باور عمومی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان