[اسم]

cordless phone

/kˈoːɹdləs fˈoʊn/
قابل شمارش

1 تلفن بی‌سیم

معادل ها در دیکشنری فارسی: تلفن بی‌سیم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان