[فعل]

to cordon off

/kˈɔːɹdən ˈɔf/
فعل گذرا
[گذشته: cordoned off] [گذشته: cordoned off] [گذشته کامل: cordoned off]

1 (جاده و ...) با کمربند حفاظتی مسدود کردن محاصره کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان