[قید]

definitely

/ˈdef.ə.nət.li/
غیرقابل مقایسه

1 قطعا مسلما، صراحتا

معادل ها در دیکشنری فارسی: یقینا مطلقا مسلما محققا قطعا
مترادف و متضاد certainly surely undeniably unquestionably possibly
  • 1.‘Do you plan to have children?’ ‘Definitely not!’
    1. «آیا برنامه‌ای برای بچه‌دار شدن دارید؟» «مسلما نه!»
  • 2.Have you definitely decided to go to Australia?
    2. آیا تو قطعا تصمیم گرفتی که به استرالیا بروی؟
  • 3.He definitely said he'd be here.
    3. او صراحتا گفت که اینجا خواهد بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان