[صفت]

delighted

/dəˈlɑɪt̬.ɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more delighted] [حالت عالی: most delighted]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شادمان راضی، خوشحال

معادل ها در دیکشنری فارسی: مشعوف مستفیض محظوظ
مترادف و متضاد glad happy pleased thrilled disappointed dismayed
  • 1.He was delighted with the result of the experiment.
    1. او از نتایج آزمایش راضی بود.
  • 2.I'm delighted you could come.
    2. شادمان هستم که توانستی بیایی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان