[اسم]

dining

/dˈaɪnɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 غذاخوری غذا خوردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: غذاخوری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان