[صفت]

disgusting

/dɪsˈgʌs.tɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more disgusting] [حالت عالی: most disgusting]

1 تنفرآمیز حال‌بهم‌زن، چندش‌آور

مترادف و متضاد repellent repulsive revolting sickening charming commendable delicious
  • 1. It's disgusting that there are no schools or hospitals for these people.
    1 . تنفر آمیز است که هیچ مدرسه یا بیمارستانی برای این افراد وجود ندارد.
  • 2. What a disgusting smell!
    2 . چه بوی حال‌بهم‌زنی!
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان