[جمله]

eyes pop out

/aɪz pɑp aʊt/

1 چشم از حدقه در آمدن تعجب کردن

  • 1.My eyes popped out when I saw the new computer that I had gotten for my birthday.
    1. چشم های من از حدقه بیرون زد وقتی کامپیوتر جدیدی که برای تولدم کادو گرفتم دیدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان