[اسم]

eyesore

/ˈaɪsɔːr/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بدنما بدترکیب، چشم آزار

informal
  • 1.That old factory is a real eyesore!
    1. آن کارخانه قدیمی واقعا بدترکیب است!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان