[صفت]

farthest

/ˈfɑːrðɪst/
غیرقابل مقایسه

1 دورترین

  • 1. a competition to see who could throw (the) farthest
    1 . مسابقه ای برای دیدن اینکه چه کسی می تواند به دورترین فاصله پرتاب کند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان