[جمله]

Flight number 313 for Rome is now boarding.

/flaɪt ˈnʌmbər 313 fɔr roʊm ɪz naʊ ˈbɔrdɪŋ./

1 پرواز شماره 313 به مقصد رم هم اکنون در حال سوار کردن مسافران است.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان