[صفت]

full

/fʊl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: fuller] [حالت عالی: fullest]

1 پر

مترادف و متضاد brimming filled overflowing empty
 • 1.We couldn't get in - the theater was full.
  1. ما نتوانستیم وارد شویم؛ سالن تئاتر پر شده بود.
full of something
پر از چیزی
 • 1. The shelves were full of books.
  1. قفسه‌ها پر از کتاب بودند.
 • 2. This sweater is full of holes.
  2. این ژاکت پر از سوراخ است.
 • 3. You're always so full of energy.
  3. تو همیشه پر از انرژی هستی.
half full
نیمه پر
 • The theater was only half full.
  سالن تئاتر فقط تا نیمه پر شده بود.
on a full stomach
با شکم پر
 • You can't run on a full stomach.
  شما نباید با شکم پر بدوید.

2 کامل

معادل ها در دیکشنری فارسی: تام کامل کل
مترادف و متضاد complete comprehensive entire extensive incomplete selective
 • 1.Please give your full name and address.
  1. لطفاً نام و آدرس کامل خود را بنویسید.
 • 2.The train was traveling at full speed.
  2. آن قطار داشت با سرعت کامل [تمام سرعت] حرکت می‌کرد.

3 سیر غیرگرسنه

معادل ها در دیکشنری فارسی: سیر
 • 1.I had dinner, so I'm full.
  1. من شام خورده‌ام، پس سیرم.
to be full up
سیر بودن
 • No more for me, thanks—I'm full up.
  من دیگر نمی‌خواهم، ممنون؛ من سیرم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان