[فعل]

to get married

/gɛt ˈmɛrid/
فعل ناگذر
[گذشته: got married] [گذشته: got married] [گذشته کامل: gotten married]

1 ازدواج کردن

مترادف و متضاد get divorced
  • 1. They got married in April.
    1 . آنها در ماه آوریل ازدواج کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان