[عبارت]

get married

/gɛt ˈmærɪd/

1 ازدواج کردن

مترادف و متضاد get divorced
  • 1.They got married in April.
    1. آنها در ماه آوریل ازدواج کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان