[اسم]

half-moon

/ˌhæf ˈmuːn/
قابل شمارش

1 تربیع اول و ثانی (ماه) نیمه ماه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان