[صفت]

half-sole

/hˈæfsˈoʊl/
قابل مقایسه

1 نیم‌تخت (کفش)

معادل ها در دیکشنری فارسی: نیم‌تخت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان