[صفت]

hoary

/ˈhɔːri/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: hoarier] [حالت عالی: hoariest]

1 سفید (به خاطر پیری)

  • 1.His hair was a hoary white.
    1. موهای او سفید شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان